Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wellness Dystrybucja sp. z. o. o., nr NIP: 7010332948, REGON: 145966380, KRS 0000414585, zarejestrowana pod adresem Warszawa (02-511), Ul. Merliniego 5/31, miejsce przechowywania i przetwarzania danych: Warszawa (02-511), Ul. Merliniego 5/31, określana dalej jako Wellness Dystrybucja.
  2. Kontakt z Wellness Dystrybucja jest możliwy: za pomocą e-maila: info@naturalnefarby.pl, za pomocą telefonu: +48 504 599 961, lub drogą pocztową: Warszawa (02-511), Ul. Merliniego 5/31.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wellness Dystrybucja w celu realizacji zamówienia na produkty oferowane przez sklep internetowy: naturalnefarby.pl.
  4. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila: info@naturalnefarby.pl, za pomocą telefonu: +48 504 599 961, drogą pocztową: Warszawa (02-511), Ul. Merliniego 5/31 lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby Wellness Dystrybucja.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Wellness Dystrybucja w związku z realizacją zamówienia na produkty oferowane przez sklep internetowy: naturalnefarby.pl.
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein, na potrzeby wykonania wysoko specjalistycznych laboratoryjnych badań diagnostycznych.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesów związanych z realizacją zamówionych przez Panią/Pana towarów lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, zaś po zakończeniu realizacji celów przetwarzania, dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Wellness Dystrybucja w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Wellness Dystrybucja dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.